martes, 3 de febrero de 2009

oiii poor ellos poorq vayaa peazoo sesioonetii noos pegemoos el viierne k d poco no sirve pa na ¬¬'' poorq al borraarse laas fotuus poos... proo al fiinaal graciias al craack deel plaactoon(miiikii) poos se desscaargoo un proogramaa d recuuperaa laas fotuukuus i buueno al fiinal too mu ieeen eeeeee beea i puues esoo k deciir os xavaliitoos k os quiiiero muchisiimo sii?¿ i buueno quee siin vosootroos una sesiion d fotuus no es nadaa... q coon loos peaazo d paiisagees k diice el mikiii queeeda una super fotuu aunq seaa difiicil d llegaar eeeee xoxette xD i sii luuego laas retooca o ace un bannerr buaaaaaa qee tiiemblee la tiierraa i buuueno el diiveendrees tmbb estabaaan la lore evaa i beea proo aciiendose otra fotiicuus k tendriian k aveerse exoo alguuna en el arbool poorqe qedava tooope d iiiieeeennn!!! i buuenoo k coon vosootraas lo aceiis todo maas faciil ii buuenoo esoo xavalootaaas k aii k repeetirr proo coon la rubiitaah. poorqee se queedo caastigadaaa =( proo buueno aii maas viiernees i maas fotuuuss =D

1 comentario:

seeguidorees!!